Accepteert u het gebruik van cookies om een betere ervaring op onze website te garanderen ?

Meer informatie

Wedstrijdreglement

1. Organisatie

Deze wedstrijd (hierna "de Wedstrijd") wordt georganiseerd door de vzw visit.brussels (hierna "visit.brussels" of "de Organisator") waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 2-4.

De persoonlijke gegevens die u tijdens de wedstrijd verstrekt, zullen worden gebruikt voor de nieuwsbrieven van visit.brussels en agenda.brussels.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1 De Wedstrijd is enkel toegankelijk voor fysieke personen van 18 jaar of ouder.

2.2 De deelname aan de Wedstrijd is verboden voor de werknemers van visit.brussels (a), voor (b) de personen die een directe of indirecte juridische band hebben met de Organisator of met een van de ondernemingen die bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken zijn, alsook voor (c) de personen die een directe band hebben met de hiervoor genoemde personen (familieleden in de eerste en de tweede graad, echtgenoten, samenwonende partners, broers en zusters).

2.3 Per fysieke persoon is slechts één deelname toegestaan. Deelnemers die proberen om meerdere keren deel te nemen door meerdere e-mailadressen of meerdere identiteiten te gebruiken, of die op andere manieren proberen om meerdere keren deel te nemen, zullen worden gediskwalificeerd.

3. Toegankelijkheid en duur

De wedstrijd is toegankelijk op de website www.time-capsule.brussels van 22 november 2018 tot 5 mei 2019.

4. Deelname-modaliteiten

4.1. Om deel te nemen moet de deelnemer:

De winnaars zijn, onder de eerste 500 deelnemers, degenen die de gestelde vraag correct hebben beantwoord of wiens antwoord het dichtst bij, maar lager dan, het juiste antwoord is.

Bij een gelijkspel worden de winnaars bepaald door een loting onder leiding van Benjamin Vella als Manager experience.brussels van visit.brussels.

4.2. De aanduiding van de winnaars zal plaatsvinden binnen de 3 kalenderdagen volgend op het afsluiten van de Wedstrijd (5 mei 2019). De winnaars zullen worden geïnformeerd per e-mail die uitsluitend wordt verzonden door visit.brussels binnen de 31 dagen volgend op de afsluiting van de wedstrijd.

De winnaars die hun prijs niet opeisen binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst van deze e-mail zullen na het verstrijken van deze termijn geen aanspraak meer kunnen maken op deze prijs.

4.3. Verliezers zullen geen post of communicatie ontvangen die hen op de hoogte brengt van het feit dat ze geen prijs hebben gewonnen.

4.4. De Organisator behoudt zich het recht de namen en voornamen van de winnaars en de gewonnen prijs te publiceren op de website www.visit.brussels, zonder dat hieruit enig ander recht voor de winnaars voortvloeit dan de inontvangstname van hun prijs.

5. Prijzen

5.1. De Organisator kent één prijs aan 2 verschillende winnaars toe:

De prijs is een gastronomische tramrit voor twee personen, met andere woorden: twee plaatsen aan boord van de Tram Experience op een datum die door visit.brussels zal worden bepaald na de wedstrijd.

5.2. Een maximale prijs wordt toegekend per deelnemer en per huishouden. Wanneer er verschillende deelnemers uit hetzelfde huishouden winnaar zijn behoudt slechts één deelnemer zijn prijs (loting conform art. 4.1. al. 2), de andere deelnemer (winnaar van de eerste ronde) heeft geen recht op een prijs. Een tweede trekking wordt gehouden om de tweede winnaar te bepalen.

5.3. Gewonnen prijzen kunnen niet worden teruggenomen of geruild.

5.4. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs van de Wedstrijd naar eigen goeddunken te wijzigen, voor een vergelijkbare waarde. De Organisator geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de aard, de kwaliteit of de geschiktheid van de prijs voor een bepaald doel.

6. Aansprakelijkheid van de Organisator

6.1. De Organisator behoudt zich het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht de organisatie te wijzigen en de Wedstrijd op te schorten of te beëindigen in geval van overmacht of elke andere uitzonderlijke gebeurtenis die zich onafhankelijk van zijn wil voordoet, met name in geval van een storing van het internet of om het even welk ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, computers, internetleveranciers of servers, en dit zonder dat de deelnemers of enige andere persoon aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling of interesten.

6.2. Met uitzondering van een ernstige of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch de Organisator, noch zijn werknemers, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die zich zou voordoen ter gelegenheid van de deelname aan de Wedstrijd of die zou voortvloeien uit de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars of de toekenning of niet-toekenning van de prijzen. Hun aansprakelijkheid is evenmin in het geding als gevolg van de in vorig punt vermelde wijzigingen, opschortingen en annuleringen.

6.3. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het slecht invullen of vermelden van de door de deelnemers verstrekte gegevens die leiden tot een foutief of onbekend e- mailadres, postadres of telefoonnummer van de deelnemers.

7. Persoonlijke gegevens

7.1. De Organisator behandelt de overgemaakte persoonlijke gegevens in het kader van deze Actie in overeenstemming met enerzijds de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de behandeling van persoonlijke gegevens en met anderzijds de wet van 13 juni 2005 in verband met digitale communicatie.

7.2. De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) met het oog op de goede werking van de actie, en met name om contact op te nemen met de deelnemers. Deze gegevens kunnen ook worden opgenomen in een database voor hergebruik voor commerciële en reclamedoeleinden door partners of derden die bij de actie zijn betrokken of door de organisator zelf.

7.3. De Deelnemers hebben het recht om deze gegevens in te kijken en te corrigeren en indien gewenst het recht om zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor doeleinden als direct marketing. Het volstaat om daarvoor een schrijven te richten naar volgend adres: Koningsstraat 2-4 te 1000 Brussel, of op volgend e-mailadres: dataprivacy@visit.brussels, met als bijlage een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene.

7.4. De Organisator neemt alle noodzakelijke maatregelen om de geheimhouding van de gegevens te verzekeren. Door het bevestigen van het doorsturen van zijn persoonlijke gegevens erkent de Deelnemer in ieder geval dat het doorsturen ervan via internet nooit helemaal risicovrij is.

8. Vragen om inlichtingen

8.1. Elke betwisting of klacht betreffende de Wedstrijd kan per e-mail worden gericht aan de heer Benjamin Vella (b.vella@visit.brussels). visit.brussels behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken te antwoorden op deze klachten of opmerkingen. Het niet beantwoorden kan in geen geval worden beschouwd als een aanvaarding door de Organisator van hetgeen geschreven is.

8.2. Er wordt niet geantwoord op telefonische vragen over de Wedstrijd.

9. Aanvaarding van het reglement

Het feit aan de Wedstrijd deel te nemen houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement.

10. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

Dit reglement en de interpretatie ervan worden geregeld door de Belgische wet. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

De partijen streven ernaar in der minne een geschil op te lossen dat mogelijk voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van het Reglement. Bij ontstentenis zal elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de interpretatie of uitvoering van dit Reglement en dat niet in der minne door de Partijen kan worden opgelost, worden beslecht door een scheidsgerecht bestaande uit een arbiter. De arbiter wordt (i) met wederzijdse instemming van de partijen benoemd binnen 10 (tien) dagen na de start van de procedure (ii) of door CEPANI (het Belgische arbitrage- en bemiddelingscentrum) in geval van afwezigheid met wederzijdse instemming na het einde van de genoemde periode van 10 (tien) dagen. De scheidsrechter beslist in overeenstemming met de Belgische wetgeving, en de procedure zal in het Frans worden gehouden. De kosten van de arbitrage en expertise worden gedragen door de verliezende partij, en indien de toepassing moeilijk is, verdeeld over de partijen in de verhouding die arbitrage door de arbiter krijgt.

11. Varia

Als een van de bepalingen van dit reglement als nietig of ongeldig wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen en voorwaarden van het wedstrijdreglement onverminderd geldig.